سامانه فاتحه مجازی

آمار
  تعداد اموات امروز: 0
  تعداد اموات دیروز: 0
  تعداد اموات ماه اخیر: 0
  تعداد اموات امسال: 15
  تعداد کل اموات سامانه: 27777